Main Page
About the Journal
Boards
Abstracting & Indexing
Current Issue
Past Issues
Notes For Authors
Submission
Paper Status

Issue 3
Issue of Student Research Congress on Educational Sciences

Click here to download the complete issue

 


Üstbiliş ve Üstbilişe Dayalı Öğretim
Metacognition and Metacognition Based Teaching
Ali DOĞAN

Serbest Etkinlik Uygulamalarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Assessment of the Leisure Activity Implementations According to the Teachers’ Opinions
Dr. Emine Seda GÜN

Fizik Eğitimi Esnasında Kullanılan Drama Etkinliklerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Drama Activities in Physics Courses
M. Şahin BÜLBÜL

Bireysel Öğrenme Materyallerinden Tam Kaynaştırmalı Öğrenme Ortamlarına; Evrensel Tasarım, Bağlam Temelli Yaklaşım Ve Bilgelik Çağı
From Indivitual Learning Materials to Inclusive Learning Environments: Universal Design, Context Based Approach and Wisdom Age
M. Şahin BÜLBÜL

İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Karşı Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Kayseri İli Örneği)
Examination of elementary students’ attitudes towards the environment in terms of different variables (Example of the province of Kayseri)
Mevlüt DEĞİRMENCİ

Sayısal Uçurumun Önlenmesinde Eğitimin İşlevi ve Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Bu Süreçteki Rolü
Function of Education and Role of ICT Teachers in Preventing Digital Divide
Hatice Yıldız
Süleyman Sadi Seferoğlu

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerinin Sınıf Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Assessment of General Teacher Proficiencies According to the Views of Classroom Teachers and Pre-service Classroom Teachers
Arş. Gör. Adnan TAŞGIN
Yrd. Doç. Dr. Selami SÖNMEZ

Çocuklarda Anksiyete Duyarlılık Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması
Adaptation of the Anxiety Sensitivity Index for Children to Turkish: The Study of Validity and Reliability
Arş. Gör. İsmail SEÇER
Yrd. Doç. Dr. Arzu GÜLBAHÇE

Female Preschool Teachers’ Attitude toward Male Preschool Teachers while Hiring Job
Sevde Barış